opc_loader

Menu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling.

Aanmelden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en overeenkomsten met Daklapack Europe B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 08015851, ongeacht de handelsnaam waaronder zij opereert.
In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als "de verkoper", zijnde de partij die deze voorwaarden hanteert, terwijl de wederpartij wordt aangeduid als "de koper".

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle reeds gesloten of nog te sluiten verkopen of diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Eventuele algemene voorwaarden van de koper in zijn bestellingen en/of andere documenten zijn niet van toepassing, tenzij de verkoper de toepassing ervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Elke algemene bepaling in de algemene voorwaarden van de koper die ertoe strekt deze voorrang te geven op de onderhavige voorwaarden van de verkoper, is niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper is aanvaard.

In geval van niet-naleving van deze voorwaarden door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De koper is in dat geval verplicht om de verkoper te vergoeden voor de kosten die deze heeft gemaakt als gevolg van de beëindiging en voor de uitvoering van het contract tot het moment van beëindiging.

Artikel 2 Aanbiedingen/prijswijzigingen

Alle offertes en prijsopgaven zijn in beginsel vrijblijvend.

Alle transacties worden steeds gesloten op basis van de op het moment van de transactie geldende prijzen. Bij tussentijdse prijsverhogingen, bijvoorbeeld als gevolg van verhogingen van belastingen, indirecte verbruiksbelastingen, fabrieksprijzen, grondstofprijzen, transportkosten, valutakoersen of andere dergelijke factoren, is verkoper gerechtigd het prijsverschil te verrekenen met de koopprijs.De koper heeft het recht om de bestelling te annuleren en de goederen terug te sturen binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling, in welk geval de koper alleen de kosten hoeft te betalen die de verkoper al heeft gemaakt voor deze bestelling, op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de koper het aanbod van de verkoper schriftelijk heeft aanvaard binnen de op het aanbod vermelde termijn voor aanvaarding.

In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper of door de levering ervan, in welk geval de factuur de status van een orderbevestiging heeft.

Artikel 4 Terugzending van goederen

Retourzendingen van goederen zonder voorafgaand overleg met de verkoper worden door de verkoper niet geaccepteerd.
Retourkosten zoals overeengekomen met de verkoper blijven voor rekening van de koper.

Indien de terugzending echter het gevolg is van een leveringsfout van de verkoper waardoor de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen, draagt de verkoper de kosten van de terugzending van de verkeerd geleverde goederen, op voorwaarde dat de gemaakte kosten redelijkerwijs voorzienbaar blijven.

Artikel 5 Hoeveelheden/maten

De door de koper bestelde hoeveelheden worden automatisch aangepast aan de door de verkoper gebruikte hoeveelheden/verpakkingseenheden.
De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk, zodat de verkoper gerechtigd is van de opgegeven of overeengekomen hoeveelheden af te wijken. De toegestane mate van afwijking wordt geregeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, gelden alle door de verkoper op verzoek opgegeven maten. Indien de maten door de koper zijn opgegeven, draagt de verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aanvraagt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten uitsluitend voor rekening van de koper.
Mondelinge verzoeken om wijzigingen worden door de verkoper niet in aanmerking genomen.

Artikel 6 Levertijd

De door de verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
Alle voorraadproducten die op een van onze websites worden besteld, zijn leverbaar binnen 48-72 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als een artikel niet beschikbaar is, brengt onze verkoopafdeling je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Artikel 7 Levering/ Risico-overgang

Alle leveringen vinden plaats af fabriek of magazijn van de verkoper en alle goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.

Transportverzekering wordt door de verkoper alleen afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de koper en in dat geval op kosten van de koper.
De verkoper levert binnen de overeengekomen termijn.

Indien de verkoper de leveringstermijn overschrijdt, heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding.
De koper heeft alleen het recht om een redelijke leveringstermijn te vragen, op straffe van ontbinding van het contract.
Als de verkoper de leveringen al gedeeltelijk heeft uitgevoerd, worden deze ingehouden en moet de koper in elk geval de prijs betalen in verhouding tot de prijs van de geleverde goederen.

In dit geval en voor het deel van de goederen dat niet kon worden geleverd, kan de verkoper naar eigen goeddunken ofwel het resterende deel van de bestelling leveren en op een latere datum factureren ofwel het resterende deel van de niet-geleverde bestelling annuleren.

De goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper, inclusief het risico van kwaliteitsvermindering voor de koper.
Een door of namens de koper ondertekende kopie van de verzendbon, afleverbon, ontvangstbewijs of enige andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs van ontvangst van de goederen door de koper.De ontvangst van de goederen door de koper, of namens de koper, compleet en in ogenschijnlijk goede staat, tenzij een voorbehoud is aangetekend op het ontvangstbewijs.

Artikel 8 Afwijkingen

Onderstaande afwijkingen worden aanvaardbaar geacht.
Om te beoordelen of een afwijking binnen of buiten de aanvaardbare grens valt, dient het gemiddelde van de levering te worden genomen.

 1. De volgende afwijkingen van de bestelde hoeveelheid worden getolereerd:
  • Minder dan 500 kg: 25% 500 tot 1.000 kg: 20
  • 1.000 tot 2.500 kg: 15
  • 2.500 kg en meer: 10%.
  Als de koper een minimum- of maximumhoeveelheid oplegt, worden deze verschillen verdubbeld.
 2. Ten aanzien van de afmetingen, zowel in de lengte als in de breedte, wordt een afwijking van 5% meer of minder getolereerd. Voor bedrukte zakken met zijseal wordt een afwijking van 5% minder getolereerd.
  De maximale afwijking is 1 cm.
 3. Een dikteafwijking van 10% meer of minder wordt getolereerd.
 4. Afwijkingen in de kleur van een bedrukking zijn acceptabel voor zover deze afwijkingen zijn veroorzaakt door het proces en het gebruikte materiaal en als onvermijdelijk kunnen worden beschouwd.
  Indicaties met betrekking tot onveranderlijkheid of houdbaarheid worden nooit beschouwd als garanties.
 5. Geringe verschillen in kwaliteit, kleur, transparantie etc. zijn geen reden tot weigering.

Artikel 9 Klachten

 1. Alle klachten dienen uiterlijk binnen tien dagen na levering schriftelijk te worden ingediend.
  Na deze datum worden klachten niet meer aanvaard, met uitzondering van verborgen gebreken. Klachten over verborgen gebreken worden aanvaard tot twee maanden na levering.
  Geen enkele klacht wordt aanvaard indien het geleverde product na de levering op enigerlei wijze werd verwerkt of gebruikt.
  Klachten of geschillen van welke aard dan ook geven geen recht op uitstel van betaling.
  De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot overeengekomen leveringen zal niet hoger zijn dan het bedrag van de factuur voor dergelijke leveringen en, in geval van leveringen in meerdere termijnen, niet hoger dan het relevante deel van voornoemd bedrag.
 2. Gebreken aan een deel van de levering geven de verkoper niet het recht de gehele levering te weigeren.

Artikel 10 Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper ontheven van alle aansprakelijkheid.
Gebeurtenissen die een duidelijke impact hebben op de activiteiten van de verkoper, zoals ernstige storingen in het fabricageproces, oorlog, revolutie, epidemie, brand, enz. worden beschouwd als gevallen van overmacht.Hieronder vallen ernstige storingen in het productieproces, oorlog, opstand, epidemieën, brand, verkeersstoringen, stakingen, import- of exportverboden, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, enz.

Artikel 11 Garantie

Op de geleverde zaken zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

In alle andere gevallen biedt de verkoper slechts garantie indien dit uitdrukkelijk in offertes of overeenkomsten is vermeld.

De garantieverplichtingen komen te vervallen indien de koper zelf wijzigingen aanbrengt aan het product, het product transformeert of het geleverde product verkeerd gebruikt.

De garantie, mits verleend, geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper, zowel financieel als anderszins, heeft voldaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of enige andere aantasting van materialen of personen veroorzaakt door het geheel van het geleverde product of voor enige invloed die het verpakte product kan uitoefenen, zoals het ontstaan van geuren, verkleuring, bevetting of op welke andere wijze dan ook.
De verkoper aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de bestelde goederen voor het door de koper aangegeven doel, of om welke andere reden dan ook.

voor een specifieke verwerking of behandeling, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk werd aanvaard in de schriftelijke orderbevestiging.
De verkoper sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt door een personeelslid of een derde die door de verkoper wordt ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

De verkoper is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder gevolgschade, verlies van omzet of winst, verlies van kansen of bedrijfsonderbreking.

De verkoper is evenmin aansprakelijk voor verstrekte adviezen.

Artikel 13 Auteursrecht

 1. Speciaal voor de koper vervaardigde voorwerpen, matrijzen, platen, beelddragers en litho's, gereedschappen en andere voorwerpen worden aan de koper in rekening gebracht, ook als deze voorwerpen na vervaardiging niet meer voor een opdracht worden gebruikt. Tenzij anders overeengekomen, blijven ze eigendom van de verkoper en kan de overdracht ervan aan de koper of aan een derde niet worden geëist.
 2. De koper is aansprakelijk voor elke inbreuk op enig octrooi, model, afbeelding of soortgelijk recht van derden indien de verkoper op verzoek van de koper een bepaald ontwerp, model, afbeelding of octrooi heeft gebruikt.
 3. Indien de koper voor de uitvoering van de bestelling grondstoffen, werktuigen, ingrediënten of gedrukte documenten heeft geleverd die door de verkoper moeten worden verwerkt, vrijwaart de koper de verkoper van elke inbreuk op enig octrooi, model, afbeelding of vergelijkbaar recht van derden.De koper vrijwaart de verkoper van elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden zoals patenten, handelsmerken, ontwerpen en modellen.
 4. Proeven en afdrukken moeten door de koper worden gecontroleerd op eventuele typografische of drukfouten en moeten, na aanvaarding van de definitieve drukproef, worden geretourneerd.
 5. De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten die de koper niet heeft ontdekt. Mondelinge wijzigingen moeten schriftelijk worden bevestigd.
 6. Manuscripten, originelen, clichés, litho's, beelddragers, drukwerk, etc., die ons door de koper ter beschikking worden gesteld en die eigendom zijn van derden, worden door de verkoper bewaard voor risico van de koper, tot maximaal 2 jaar na de bestelling. De koper wordt geadviseerd voor deze materialen een verzekering af te sluiten.

Artikel 14 Betaling

Alle betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen de door verkoper op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van deze termijn is de koper van rechtswege in verzuim.
Vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop het volledige bedrag is betaald, is de koper over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 8% plus de rente van de Europese Centrale Bank voor haar herfinancieringstransacties.

De koper heeft niet het recht om verrekening te eisen.
De vordering van de verkoper is onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de betalingstermijn is overschreden, in geval van faillissement van de koper of in geval de koper uitstel van betaling aanvraagt of verkrijgt.De vordering van de verkoper is onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de betalingstermijn is overschreden, in geval van faillissement van de koper, in geval van het aanvragen of verkrijgen van uitstel van betaling door de koper, in geval van curatele of overlijden van de koper, in geval van liquidatie of ontbinding van de koper en in geval van beslaglegging op de activa van de koper.

Indien en vanaf het moment dat de verkoper een dossier van laattijdige betaling doorstuurt naar een derde incassodienst, is hij gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vorderen van de koper. In dat geval is koper tenminste een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, gebaseerd op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en berekend over het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventueel verschuldigde rente.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en hypotheekrechten

Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat deze volledig zijn betaald.
Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten die naast de levering van goederen ook de uitvoering van bepaalde werkzaamheden omvatten.
In dit geval blijven de producten eigendom van de verkoper totdat de volledige vordering uit het contract door de koper aan de verkoper is betaald.

Vóór de volledige betaling van de voornoemde vorderingen is het de koper verboden om de geleverde producten met enig hypotheekrecht te bezwaren. Op eerste verzoek van de verkoper verbindt hij zich ertoe elke derde die een dergelijk recht wil vestigen, ervan op de hoogte te stellen dat hij hiertoe niet gemachtigd is.

Bovendien verbindt de koper zich ertoe geen akte te ondertekenen die de producten met een hypotheekrecht zou bezwaren, in welk geval de koper zich schuldig zou maken aan verduistering. Indien de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of de te verrichten werkzaamheden niet nakomt, is de verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen, zowel de oorspronkelijk geleverde goederen als de verwerkte goederen. Hiertoe machtigt de koper de verkoper om zich toegang te verschaffen tot de lokalen waar de goederen zich bevinden.

Artikel 16 Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen of een deel van deze algemene voorwaarden of een deel van de specifieke overeenkomst nietig zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en de specifieke overeenkomst geldig.

In dat geval stellen de partijen voor het nietige deel bepalingen vast die het meest overeenstemmen met de geest van de tussen de partijen gesloten overeenkomst zoals die uit deze algemene voorwaarden en de specifieke overeenkomst voortvloeit.

Artikel 17 Herroepingsrecht voor de koper die consument is

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder

 1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht met betrekking tot een bestelling die geplaatst is op een van onze websites of via een ander middel voor communicatie op afstand of buiten de gebruikelijke verkoopplaats van een standaard voorraadproduct.
 2. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand die is gesloten op een van onze websites of via een ander middel voor communicatie op afstand of buiten de gebruikelijke verkoopplaats van een standaard voorraadproduct.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot stand komt door middel van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
  1. Bij een overeenkomst op afstand heeft de consument 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de dag van levering van het product door de consument of door een persoon die vooraf door de consument is aangewezen en bij de verkoper bekend staat als zijnde bevoegd om hem te vertegenwoordigen.
  2. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de verkoper hiervan vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze.
  3. Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van de in lid 2 bedoelde kennisgeving zendt de consument het product terug of overhandigt hij het aan de verkoper of diens vertegenwoordiger. Dit is niet nodig als de verkoper heeft aangeboden het product zelf terug te nemen. De consument wordt in ieder geval geacht aan de termijn te hebben voldaan als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  4. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitnemen en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de duidelijke en redelijke instructies van de verkoper.
  5. Het risico en de bewijslast dat tijdig van het herroepingsrecht gebruik is gemaakt, berust bij de consument.
  6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, mogen de door hem te dragen kosten niet hoger zijn dan de transportkosten.
  7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na terugzending of afhaling van het product terugbetalen.
  8. De verkoper kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten onder de voorwaarden beschreven in paragraaf 9. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig voor zover dit duidelijk in het aanbod, althans uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.
  9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten waarvan :
   1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de verkoper geen invloed heeft.
   2. Die snel kunnen bederven of verouderen;
   3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. Duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   5. die door de verkoper zijn gemaakt op specifieke aanwijzingen van de consument;

Artikel 18 Vervoerskosten

 1. Standaard-/voorraadproducten :
  Tot €100 6,95€
  100€ - 250€ 9,95€
  250€ - 350€ 14,95€
  350€ - 500€ 19,95€
  Meer dan €500 34,95€
 2. Producten op maat:
  Transportkosten voor onze producten op maat worden berekend op basis van een offerte.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle offertes van verkoper, alsmede op door verkoper gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten of offertes waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar verkoper is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.

Daarnaast behoudt de verkoper het recht om, naar zijn keuze, de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper.